Lekcije

Izračunavanje podataka potrebnih za pripremu rastvora određenog procentnog sastava ili količinske koncentracije – 1. dio
Upoređivanje supstance po sastavu, vrsti i svojstvima
Opisivanje strukture atoma elemenata koristeći Z, A, N(p+), N(e-), N(n0)
Prostorni raspored elektrona u atomu
Prostorni raspored elektrona u atomu (elektronska konfiguracija)
Povezivanje elektronske konfiguracije atoma elemenata sa položajem elemenata u PSE i njihovim fizičko-hemijskim svojstvima
Objašnjava periodičnost fizičkih svojstava (energija jonizacije, afinitet prema elektronu)
Prostorni raspored elektrona u atomu, elektronska konfiguracija 2
Periodičnost fizičkih svojstava (energija jonizacije, afinitet prema elektronu; atomski poluprečnik, elektronegativnost); Zadaci
Upoređivanje supstanci po sastavu, vrsti i svojstvima (pismena provjera znanja)
Formiranje jonske veze na osnovu elektronske konfiguracije jona
Nastajanje kovalentne veze u molekulima elemenata i molekulima jedinjenja na osnovu Luisove oktetne teorije i elektronske konfiguracije atoma elemenata
Formiranje jonske veze na osnovu elektronske konfiguracije jona, nastajanje kovalentne veze u molekulima elemenata i molekulima jedinjenja na osnovu Luisove oktetne teorije i elektronske konfiguracije atoma elemenata - Zadaci
Metalna veza; Nastajanje vodonične veze i njen značaj
Fizička i hemijska svojstva supstanci u zavisnosti od tipa hemijske veze, polarnosti i međumolekulskih dejstava
Vrste i osobine hemijskih veza u molekulu, povezivanje međumolekulske sile sa fizičkim osobinama supstanci (pismena provjera znanja)
Vezu između mase, količine supstance i broja atoma,molekula ili jona
Osnovni stehiometrijski zakoni na konkretnim primjerima; Utvrđivanje veze između mase, količine supstance i broja atoma,molekula ili jona
Izračunavanje empirijske i molekulske formule jedinjenja
Izračunavanje kvantitativnih odnosa između reaktanata i proizvoda na osnovu stehiometrijske jednačine hemijske reakcije I dio