Lekcije

Mehanički rad, rad sile
Određivanje rada sila Zemljine teže, sile trenja i sile reakcije podloge kroz računske zadatke
Mehanička snaga; Rad i snaga kod rotacionog kretanja
Mehanička snaga; Rad i snaga kod rotacionog kretanja - zadaci
Kinetička energija; Rad i kinetička energija
Kinetička energija; Rad i kinetička energija - zadaci
Potencijalna energija
Potencijalna energija - zadaci
Zakon održanja mehaničke energije u opštem slučaju
Zakon održanja mehaničke energije u opštem slučaju - zadaci
Zakon održanja mehaničke energije u neizolovanom sistemu
Statika fluida (zadaci)
Sila potiska. Arhimedov zakon (teorija)
Sila potiska; Arhimedov zakon(zadaci)
Dinamika fluida; Jednačina kontinuiteta
Dinamika fluida. Jednačina kontinuiteta (zadaci)
Dinamika fluida, jednačina kontinuiteta
Dinamika fluida, jednačina kontinuiteta ( zadaci)
Bernulijeva jednačina
Primjena Bernulijeve jednačine