Lekcije

Količina supstance MOL
Veza količine supstance i broja čestica
Veza količine supstance i mase
Veza količina supstance i zapremina gasova
Izračunavanje količine supstance ako je poznata masa, zapremina ili broj molekula i obrnuto
Stehiometrijska izračunavanja 1
Predmet izučavanja organske hemije
Klasifikacija organska jedinjenja na osnovu strukture ugljenikovog niza
Alkani (struktura i nomenklatura)
Alkani (izomeri,pravila imenovanja)
Alkani (hemijsko ponašanje, primjena)
Struktura alkana, njihova svojstva i primjena
Alkeni (dobijanje,hemijsko ponašanje)
Alkeni (reakcije adicije i polimerizacije i primjena alkena)
Struktura alkena, njihova svojstva i primjena
Alkini(struktura nomenklatura, fizička svojstva)
Alkini (hemijsko ponašanje)
Struktura alkina, njihova svojstva i primjena
Aromatični ugljovodonici-struktura
Aromatični ugljovodonici-reaktivnost