Lekcije

Obnavljanje gradiva VIII1- fiziologija čovjeka
Obnavljanje gradiva VIII, 2. dio
Osnovni pojmovi ekologije
Ekološki faktori
Populacija i njena dinamika
Biocenoza
Ekosistemi
Biomi
Kopneni ekosistemi u Crnoj Gori
Istraživanja na temu vodeni ili kopneni ekosistemi
Otvoreni dio kurikuluma – degradacija šuma
Otvoreni dio programa – odgovoran odnos prema šumama
Biodiverzitet
Uticaj čovjeka na biodiverzitet
Zaštita biodiverziteta (Crvena knjiga i crvena lista)
Zagađivanje
Posljedice zagađivanja
Zaštita životne sredine
Održivi razvoj