Lekcije

Relativna molekulska masa
Maseni udio elemenata u jedinjenju i procentni sastav jedinjenja
Odnos masa reaktanata i proizvoda u hemijskim reakcijama
Metali (rasprostranjenost i fizička svojstva)
Na i K (hemijsko ponašanje i jedinjenja)
Ca i Mg (hemijsko ponašanje i jedinjenja)
Položaj metala u periodnom sistemu i fizička svojstva metala. Hemijske jednačine sa Na, K, Mg i Ca. Formule najznačajnijih jedinjenja.
Industrijski značaj aluminijuma, gvožđa i bakra
Značaj upotrebe metala i njihovih jedinjenja u svakodnevnom životu
Struktura metala sa njihovim osobinama i primjenom
Položaj nemetala u Periodnom sistemu elemenata i osobine
Nemetali, rasprostranjenost, fizička svojstva i najznačajnija jedinjenja
Ugljenik i jedinjenja ugljenika
Azot fosfor i njihova jedinjenja
Sumpor, halogeni elementi i njihova jedinjenja
Obnavljanje - Nemetali
Oksidi
Kiseline
Baze
Soli