Lekcije

Таня и Лара (čitanje teksta, nepoznate riječi; nepromjenjive imenice i uz njih vježbe iz gramatike)
Kratki oblik pridjeva
Русь-Россия-вчера и сегодня
Текст: "А как жили в России простые люди?"; существит.м.р. на -анин,-янин + упражнение 5
Текст: "Русская икона"; существит.ср.р. на -мя + конструкции с который
Краткая и полная форма прилагательных + vježba
Русь-Россия-вчера и сегодня čitanje teksta, nepoznate riječi + vježba br 4 obnavljanje prošlog vremena
Текст "Ветер перемен-Скорпионс"; имена числительные 5-20, 30, 40, 90, 100
Tekst: "Predsjednička takmičenja"
Aktivni particip sadašnjeg vremena
Tekst: "Mejl od prijatelja iz Rusije"
Tekst: "Mi" Zadornov
Strip (imperativ)
Slobodno vrijeme
Vrijeme: koliko je sati?
Vladimir Visotski
Adverbijalne rečenice cilja
Prošlo vrijeme glagola
Sistematizacija pridjeva