Lekcije

Računske operacije u skupu Qo+
Jednačine i nejednačine u skupu Qo+
Skup cijelih brojeva
Skup cijelih brojeva, obnavljanje
Suprotni brojevi, apsolutna vrijednost cijelog broja
Sabiranje cijelih brojeva – 1. čas
Sabiranje cijelih brojeva – 2. čas
Oduzimanje cijelih brojeva 1. čas
Oduzimanje cijelih brojeva 2. čas
Brojevni izrazi u skupu cijelih brojeva
Jednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu cijelih brojeva
Suprotni brojevi. Apsolutna vrijednost cijelog broja
Nejednačine sa sabiranjem i oduzimanjem u skupu cijelih brojeva
Množenje u skupu cijelih brojeva 1
Množenje u skupu cijelih brojeva 2
Dijeljenje u skupu cijelih brojeva
Brojni izrazi u skupu cijelih brojeva
Jednačine sa množenjem i dijeljenjem u skupu cijelih brojeva
Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u skupu cijelih brojeva - 1. dio
Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem u skupu cijelih brojeva - 2. dio