Lekcije

Filosofija politike
Platonova politička filosofija
Levinasova filosofija
Antropologija Šelera i Plesnera
Praktička filozofija Fihtea i Sartra
Hegelova filozofija istorije
Marksova filozofija istorije