Lekcije

Obnavljanje gradiva - 1. dio
Obnavljanje gradiva - 2. dio
Iskazi i operacije sa iskazima
Iskazne formule; Tautologija
Kvantori. Zadavanje iskaza
Operacije sa skupovima, svojstva. Dekratov proizvod
Prirodni i cijeli brojevi
Djeljivost u skupu cijelih brojeva
NZD, NZS i Euklidov algoritam
Racionalni brojevi
Realni brojevi
Procenat, proporcija
Operacije sa polinomima
Formule za skraćeno množenje
Dijeljenje polinoma
Bezuova teorema
NZS i NZD polinoma
Proširivanje i skraćivanje algebarskih razlomaka
Sabiranje i oduzimanje algebarskih razlomaka
Množenje i dijeljenje algebarskih razlomaka